číslo / čísla
number(s) - nombre(s)

Slovenčina English français
0 nula zero zéro
1 jeden [m]
jedna [f]
one un [m]
une [f]
2 dva two deux
3 tri three trois
4 štyri four quatre
5 päť five cinq
6 šesť six "
7 sedem seven sept
8 osem eight huit
9 deväť nine neuf
10 desať ten dix


Slovenčina
11 jedenásť
12 dvanásť
13 trinásť
14 štrnásť
15 pätnásť
16 šestnásť
17 sedemnásť
18 osemnásť
19 devätnásť
Slovenčina
20 dvadsať
30 tridsať
40 štyridsať
50 päťdesiat
60 šesťdesiat
70 sedemdesiat
80 osemdesiat
90 deväťdesiat


Slovenčina English français
100 sto hundred cent
1 000 tisíc thousand mille
1 000
000
milión million "
1 000
000
000
miliarda billion milliard
nekonečný infinite infini


Slovenčina English français
prvý [m], prvá [f] first premier [m], première [f]
druhý [m], druhá [f] second deuxième
tretí third troisième
posledný [m], posledná [f] last dernier [m], dernière [f]


množstvo - quantité

Slovenčina English français
zlomok fraction "
pol, polovica half demi, moitié
štvrť quarter quart
percento percent pourcent, pourcentage
kalkulačka calculator calculatrice
menej minus moins
viac plus "
málo a little peu
mnoho, veľa a lot beaucoup
príliš veľa too much/many trop